Blog
September volá do školy ale aj k ihliciam
08.09.2023 Čo je nové
September volá do školy ale aj k ihliciam
V septembri idú deti do školy a pletušky k ihliciam a háčiku. čítať celé
Rovnaké farebné odtiene
15.08.2023 Čo je nové
Rovnaké farebné odtiene
Rovnaké odtiene farieb medzi priadzami DROPS teraz nájdete veľmi jednoducho a rýchlo čítať celé
Nové krásne DROPS farby
01.08.2023 Čo je nové
Nové krásne DROPS farby
S novými farbami v DROPS priadzach sa roztrhlo vrece. čítať celé
Zobraziť všetky články
Chcete dostávať novinky?

Pošleme vám správu vždy, keď budeme mať v obchodíku niečo nové.

Facebook
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účely komunikácie SmartSupp

Prevádzkovateľom je spoločnosť Žienka domáca, s.r.o., Hájnická 54, 962 31  Sliač,  IČO: 51 147 246.

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk, 0948/481 668

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR).

Použité pojmy:

GDPR - General Data Protection Regulation – Nariadenie EÚ 2016/679

Osobné údaje – Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len dotknutá osoba), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je napríklad meno, priezvisko, všeobecný identifikátor (ďalej len rodné číslo), identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo odkazom na jeden alebo viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. (článok 4, ods. 1 GDPR).

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (§ 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka (článok 4, ods. 11 GDPR).

Účel spracúvania osobných údajov – vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu (§ 5 písm. k) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Cookies – sú malé jednoduché textové súbory s metaúdajmi, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do prehliadacieho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies zrýchľujú a zjednodušujú spojenie medzi vami a príslušnou internetovou stránkou. Spravuje ich internetový prehliadač. Cookies obvykle obsahujú identifikátor - názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Cookies sa môžu používať z rôznych dôvodov a plnia rôzne úlohy. Pri opakovanej návšteve stránky prehliadač znovu načíta (trvalé) súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila, alebo len počas prezerania (relačný).

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov (článok 4, ods. 7 GDPR).

Sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (článok 4, ods. 8 GDPR).

Príjemca – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu na výkon ich oficiálnej úlohy v rámci konkrétneho zisťovania vo všeobecnom záujme napríklad daňové a colné orgány, kontrolné orgány (recitál 31 GDPR) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov (článok 4, ods. 9 GDPR).

Zodpovedná osoba - osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona (§ 5 písm. s) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Dozorný orgán – je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 (článok 4, ods. 21 GDPR). Na Slovensku je ním UOOU sídliaci v Bratislave.

Služba informačnej spoločnosti – služba poskytovaná informačnou spoločnosťou, to jest každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb (článok 4, ods. 25 GDPR).

Na diaľku - znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné.

Elektronickým spôsobom - znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie (vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

Informácia pre dotknutú osobu v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 GDPR:

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Vybavovanie objednávok vrátane reklamačného konania.

Opis účelu spracúvania OU.

Komplexné vybavenie objednávky, ktoré zahŕňa:
- predobjednávkovú komunikáciu zo strany zákazníka k zamýšľanému nákupu,
- evidovanie objednávky a jej jednotlivých fáz až potvrdenie vybavenia,
- komunikáciu eshopu so zákazníkom ohľadom termínu dodania, prípadne náhrady tovaru a pod.
- evidenciu a doklady v rámci zákonnej lehoty 14 dní, ktoré má zákazník na výmenu alebo vrátenie tovaru,
- reklamačné konanie v zmysle zákonných povinností eshopu.

Právny základ spracúvania.

Zmluva/objednávka so zákazníkom - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Opis právneho základu.

Objednávka zákazníka na dodanie tovaru, výrobkov alebo služby a to v písomnej alebo ústnej forme.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - titul, meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, telefónne číslo, emailová adresa, hodnota nákupného košíka, suma objednávky, celková suma objednávok.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Doručovania spoločnosť podľa výberu zákazníka - Slovenská pošta, Zásielkovňa, In Time.
Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ webhostingu, na ktorom je prevádzkovaná emailová komunikácia.
Poskytovateľ služby SmartSupp.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu, max. 3 roky po poslednej objednávke zákazníka.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Ide o spracúvanie nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy/objednávky.

Prevádzkovateľ má vypracovanú Bezpečnostnú politiku, ktorej súčasťou je aj opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

Dotknutá osoba má v zmysle GDPR právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15),

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 • opravua doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  1. zverejnené OU,
  2. nepotrebné OU,
  3. nezákonne spracúvané OU,
  4. OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  5. OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  6. toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   1. pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   2. spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  1. počas opravy nesprávnych údajov,
  2. počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  3. ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  4. ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
  1. pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  2. toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
  1. pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
  2. výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
  4. pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Najnovšie články a informácie

September volá do školy ale aj k ihliciam
08.09.2023 Čo je nové
September volá do školy ale aj k ihliciam
V septembri idú deti do školy a pletušky k ihliciam a háčiku. čítať celé
Rovnaké farebné odtiene
15.08.2023 Čo je nové
Rovnaké farebné odtiene
Rovnaké odtiene farieb medzi priadzami DROPS teraz nájdete veľmi jednoducho a rýchlo čítať celé
Nové krásne DROPS farby
01.08.2023 Čo je nové
Nové krásne DROPS farby
S novými farbami v DROPS priadzach sa roztrhlo vrece. čítať celé
KATIA časopisy s 20% zľavou len u nás
25.07.2023 Čo je nové
KATIA časopisy s 20% zľavou len u nás
Len u nás si teraz môžete kúpiť všetky online časopisy s návodmi KATIA so zľavou 20%. čítať celé

             

   

Všetky práva na texty a fotografie zverejnené v eshope sú vyhradené a je zakázané ich používať inej osobe.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk