Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v e-shope Žienka domáca

Prevádzkovateľom je spoločnosť Žienka domáca, s.r.o., Hájnická 54, 962 31  Sliač,  IČO: 51 147 246.

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk, 0948/481 668

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR).

Ak si chcete uplatniť práva dotknutej osoby, použite túto žiadosť.

Použité pojmy:

GDPR - General Data Protection Regulation – Nariadenie EÚ 2016/679

Osobné údaje – Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len dotknutá osoba), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je napríklad meno, priezvisko, všeobecný identifikátor (ďalej len rodné číslo), identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo odkazom na jeden alebo viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. (článok 4, ods. 1 GDPR).

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (§ 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka (článok 4, ods. 11 GDPR).

Účel spracúvania osobných údajov – vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu (§ 5 písm. k) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Cookies – sú malé jednoduché textové súbory s metaúdajmi, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do prehliadacieho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies zrýchľujú a zjednodušujú spojenie medzi vami a príslušnou internetovou stránkou. Spravuje ich internetový prehliadač. Cookies obvykle obsahujú identifikátor - názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Cookies sa môžu používať z rôznych dôvodov a plnia rôzne úlohy. Pri opakovanej návšteve stránky prehliadač znovu načíta (trvalé) súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila, alebo len počas prezerania (relačný).

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov (článok 4, ods. 7 GDPR).

Sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (článok 4, ods. 8 GDPR).

Príjemca – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu na výkon ich oficiálnej úlohy v rámci konkrétneho zisťovania vo všeobecnom záujme napríklad daňové a colné orgány, kontrolné orgány (recitál 31 GDPR) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov (článok 4, ods. 9 GDPR).

Zodpovedná osoba - osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona (§ 5 písm. s) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Dozorný orgán – je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 (článok 4, ods. 21 GDPR). Na Slovensku je ním UOOU sídliaci v Bratislave.

Služba informačnej spoločnosti – služba poskytovaná informačnou spoločnosťou, to jest každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb (článok 4, ods. 25 GDPR).

Na diaľku - znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné.

Elektronickým spôsobom - znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie (vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

 

Osobné údaje spracúvame v rámci nasledujúcich účelov (informácia pre dotknutú osobu v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 GDPR):

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Vybavovanie objednávok vrátane reklamačného konania a odstúpenia od zmluvy.

Opis účelu spracúvania OU.

Komplexné vybavenie objednávky, ktoré zahŕňa:
- predobjednávkovú komunikáciu zo strany zákazníka k zamýšľanému nákupu,
- evidovanie objednávky a jej jednotlivých fáz až potvrdenie vybavenia,
- komunikáciu eshopu so zákazníkom ohľadom termínu dodania, prípadne náhrady tovaru a pod.
- evidenciu a doklady v rámci zákonnej lehoty 14 dní, ktoré má zákazník na výmenu alebo vrátenie tovaru,
- reklamačné konanie v zmysle zákonných povinností eshopu.

Právny základ spracúvania.

Zmluva/objednávka so zákazníkom - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Opis právneho základu.

Objednávka zákazníka na dodanie tovaru, výrobkov alebo služby a to v písomnej alebo ústnej forme.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - titul, meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, telefónne číslo, emailová adresa, hodnota nákupného košíka, suma objednávky, celková suma objednávok.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Doručovania spoločnosť podľa výberu zákazníka - Slovenská pošta, Packeta a iní prepravcovia, ktorých si vyberie zákazník.
Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ webhostingu, na ktorom je prevádzkovaná emailová komunikácia. 
Poskytovateľ služby SmartSupp.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu, max. 3 roky po poslednej objednávke zákazníka.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Ide o spracúvanie nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy/objednávky.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Registrácia zákazníkov.

Opis účelu spracúvania OU.

Zaregistrovanie sa zákazníka na stránkach eshopu, čo umožní zákazníkovi:
- pohodlnejšie nakupovanie a administráciu svojho účtu (pre vytvorenie objednávky následne nie je nutné zadávať údaje),
- sledovanie stavu objednávky,
- sledovanie všetkých svojich objednávok,
- využívanie vernostného systému, kde sa nákupy daného zákazníka sčitujú a zákazník podľa výšky svojich doterajších nákupov získava automaticky zľavu na nákup.

Právny základ spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Opis právneho základu.

Súhlas, ktorý vyjadrí dotknutá osoba priamo pri registrácii v rámci eshopu.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - titul, meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, telefónne číslo, emailová adresa, história objednávok.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu, 2 roky v rámci vernostného systému.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Dotazník spokojnosti s nákupom.

Opis účelu spracúvania OU.

Zistenie zákazníckej spokojnosti s nákupom a nakúpeným tovarom.

Právny základ spracúvania.

Oprávnený záujem - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Opis právneho základu.

Oprávneným záujmom je získanie spätnej väzby od zákazníka na vybavenie objednávky a na tovar, ktorý si v eshope zakúpil s cieľom neustále zlepšovať poskytovanie služieb.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje -emailová adresa, nakúpený tovar.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

60 dní.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Recenzie zákazníkov.

Opis účelu spracúvania OU.

Zobrazenie hodnotení a recencií zákazníkov. Recencie sa môžu týkať samotného nákupu, doručenia a tovaru, ktorý zákazník nakúpil.

Právny základ spracúvania.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Opis právneho základu.

Oprávneným záujmom je získavanie nových zákazníkov a nákupov na základe doterajších skúseností reálnych zákazníkov.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - meno alebo prihlasovacie meno/prezývka, podľa toho, ako sa rozhodne sám zákazník. Recencie môžu byť aj anonymné.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ služby Facebook Ads a Instagram, prevádzkovanej spoločnosťou Meta Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.
Spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

5 rokov

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov tieto nebudú zverejnené na stránke eshopu a ďalší zákazníci sa nedozvedia o spokojnosti/nespokojnosti.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Diskusné príspevky, hodnotenia a komentáre.

Opis účelu spracúvania OU.

Zobrazenie diskusných príspevkov, hodnotení produktov a komentárov, ktoré môže zákazník uviesť k článkom eshopu alebo ku konkrétnemu tovaru.

Právny základ spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Opis právneho základu.

Súhlas, ktorý vyjadrí dotknutá osoba priamo pri zadávaní príspevku alebo komentáru.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - meno a priezvisko alebo prezývka, emailová adresa, iné osobné údaje, ktoré uvedie sám zákazník v rámci príspevkov alebo komentárov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

 Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.

Poskytovateľ služby Facebook Ads a Instagram, prevádzkovanej spoločnosťou Meta Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.

Spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8."

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

2 roky

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Evidencia zákazníkov so Strážnym psom.

Opis účelu spracúvania OU.

Využitie funkcie Strážny pes pri konkrétnom tovare - zaslanie e-mailového potvrdenia, akonáhle sa zmení stav na sklade alebo cena zvoleného tovaru a to podľa toho, čo si želá zákazník.

Právny základ spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Opis právneho základu.

Súhlas, ktorý vyjadrí dotknutá osoba priamo pri "zapnutí" Strážneho psa.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - email

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas trvania účelu spracovania. Keď zákazník zruší Strážneho psa, spracúvanie sa ukončí.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Odosielanie newsletterov.

Opis účelu spracúvania OU.

Posielanie obchodných oznámení o novinkách, akciách eshopu, dôležitých upozorneniach napr. o odstávkach eshopu a pod.

Právny základ spracúvania.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Opis právneho základu.

U dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi eshopu ide o oprávnený záujem, ktorý predstavuje informovanie zákazníkov o nových produktoch, o termínoch akcií a oznamov, ktoré môžu byť pre zákazníka dôležité (napr. odstávka eshopu z dôvodu dovolenky a pod.
U dotknutých osôb, ktoré sa prihlásia k odberu týchto informácii a nie sú zákazníkmi eshopu je právnym základom súhlas, ktorý vyjadria pri "zapnutí" odosielania newsletterov.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje -emailová adresa.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu, max. 3 roky po poslednej objednávke zákazníka.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebudú odosielané informácie zákazníkovi.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Technické (nevyhnutné) cookies.

Opis účelu spracúvania OU.

Ukladanie krátkych textových súborov do vášho zariadenia (počítač, tablet, mobil). Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a všetkých funkcií, ktoré ponúka a nemôžu byť vypnuté bez zablokovania funkcií stránky. Sú zodpovedné okrem iného za uchovávanie produktov v košíku, prihlásenie k zákazníckemu účtu, fungovanie filtrov, nákupný proces alebo ukladanie nastavenia súkromia. Z tohto dôvodu technické cookies nemôžu byť individuálne deaktivované alebo aktivované a sú aktívne vždy.

Právny základ spracúvania.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Opis právneho základu.

Nevyhnutné spracúvania na prevádzkovanie eshopu prostredníctvom internetu.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - IP adresa, URL adresy.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné používať stránky eshopu.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Ostatné cookies.

Opis účelu spracúvania OU.

Ukladanie krátkych textových súborov do vášho zariadenia (počítač, tablet, mobil), ktoré urýchľujú zjednodušujú spojenie medzi vami a eshopom.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame anonymne a súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych používateľov nášho webu. Vďaka týmto cookies môžeme optimalizovať výkon, obsah a funkčnosť našich stránok. Analýzy návštevnosti slúžia napr. aj na to, aby sme vedeli o aký tovar máte záujem a čo máme najbližšie objednať vo výrobe, aby sme mali tovar na sklade, keď oň budete mať záujem.

Profilujúce cookies a to:

Preferenčné cookies

Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré zabezpečujú, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Je to napríklad vami preferovaný jazyk, mena, obľúbené alebo naposledy prezerané produkty a pod. Vďaka týmto cookies Vám môžeme odporučiť na webe produkty a ponuky, ktoré budú pre Vás čo najzaujímavejšie a nebudete musieť stále nastavenie meniť, keď sa na naše stránky vrátite.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám dokázali zobraziť čo najrelevantnejší obsah alebo reklamy tak na našich stránkach, ako aj na stránkach tretích subjektov. To je možné vďaka vytváraniu tzv. pseudonymizovaného profilu podľa vašich záujmov. Ale nebojte sa, týmto profilovaním nie je možná bezprostredná identifikácia vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Pokiaľ nevyjadríte súhlas s týmito cookies, neuvidíte v reklamných oznámeniach obsah šitý na mieru Vašim záujmom.

Právny základ spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Opis právneho základu.

Súhlas, ktorý vyjadrí dotknutá osoba v cookies lište zobrazenej na stránke eshopu získa tým uľahčenie používania našich webových stránok eshopu využívaním cookies.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - IP adresa, URL adresy navštívených stránok, počet návštev.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Poskytovateľ služby Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Poskytovateľ služby Facebook Ads a Instagram, prevádzkovanej spoločnosťou Meta Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR.

Poskytovateľ služby live chatu Smartsupp, prevádzkovanej spoločnosťou Smartsupp.com, so síslom Šumavská 31, building B, 602 00 Brno, ČR.

Poskytovateľom služby Foxentry, prevádzkovanej spoločnosťou AVANTRO s.r.o., so sídlom, Thámova 137/16, 18600 Praha 8, ČR.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas trvania súhlasu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje na základe čl. 45 ods.3 - posúdenie primeranosti. Ide o dáta poskytnuté Google Inc., Meta Inc.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Registratúra.

Opis účelu spracúvania OU.

Evidencia a archivácia doručenej a odoslanej korešpondencie v písomnej ale aj v elektronickej forme vrátane elektronickej schránky konateľky.

Právny základ spracúvania.

Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Opis právneho základu.

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúre.
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Zákon č. 305/2013 o e-governmente v znení neskorších predpisov.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - adresa odosielateľa, adresa adresáta, dátum odoslania/prijatia.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Účtovná agenda.

Opis účelu spracúvania OU.

Všetky činnosti a doklady spojené so zákonnými povinnosťami eshopu.

Právny základ spracúvania.

Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Opis právneho základu.

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, adresa fakturačná, email.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Poskytovateľ webhostingových služieb.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu vrátane povinnej archivácie.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Bez nich nie je možné uzatvoriť objednávku.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Prezentácia spoločnosti a jej produktového portfólia v rámci internetu a sociálnych sietí.

Opis účelu spracúvania OU.

Prezentovanie spoločnosti, jej produktov a služieb, činností, aktivít a tvorby z ponúkaných produktov za účelom šírenia dobrého mena a získavania nových zákazníkov.

Právny základ spracúvania.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Opis právneho základu.

Oprávneným záujmom je šírenie dobrého mena spoločnosti a získavanie nových zákazníkov a nákupov.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - meno, fotografia fyzickej osoby.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ služby Facebook Ads a Instagram, prevádzkovanej spoločnosťou Meta Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebudú tieto použité na prezentáciu spoločnosti a nebude prezentovaná ani práca zákazníka.

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Obchodné kontakty.

Opis účelu spracúvania OU.

Komunikácia so zákazníkmi o produktoch, údržbe a iných témach, o ktoré má zákazník záujem.

Právny základ spracúvania.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Opis právneho základu.

Odkomunikovanie dôležitých informácií, ktoré nemajú priamy súvis s objednávkou ani newsletterom.

Spracúvané osobné údaje alebo ich kategórie.

Bežné osobné údaje - meno a priezvisko, telefón, email.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Poskytovateľ webhostingových služieb.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

5 rokov

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou, je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné so zákazníkom komunikovať.

Prevádzkovateľ má vypracovanú Bezpečnostnú politiku, ktorej súčasťou je aj opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

Dotknutá osoba má v zmysle GDPR právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15),

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  1. zverejnené OU,
  2. nepotrebné OU,
  3. nezákonne spracúvané OU,
  4. OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  5. OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  6. toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   1. pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   2. spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  1. počas opravy nesprávnych údajov,
  2. počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  3. ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  4. ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
  1. pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  2. toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
  1. pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
  2. výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
  4. pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.