Blog
September volá do školy ale aj k ihliciam
08.09.2023 Čo je nové
September volá do školy ale aj k ihliciam
V septembri idú deti do školy a pletušky k ihliciam a háčiku. čítať celé
Rovnaké farebné odtiene
15.08.2023 Čo je nové
Rovnaké farebné odtiene
Rovnaké odtiene farieb medzi priadzami DROPS teraz nájdete veľmi jednoducho a rýchlo čítať celé
Nové krásne DROPS farby
01.08.2023 Čo je nové
Nové krásne DROPS farby
S novými farbami v DROPS priadzach sa roztrhlo vrece. čítať celé
Zobraziť všetky články
Chcete dostávať novinky?

Pošleme vám správu vždy, keď budeme mať v obchodíku niečo nové.

Facebook
REKLAMAČNÉ KONANIE a ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Reklamovať je možné len výrobok alebo tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho a ktorý bol plne uhradený (je vlastníctvom Kupujúceho).

Predávajúci poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku alebo tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku (osobne alebo od prepravnej spoločnosti).

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po zistení vady písomne na adrese Predávajúceho alebo mailom na adrese reklamacia@zienkadomaca.sk.

Kupujúci ma právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na vady výrobku alebo tovaru, ktoré zavinil Predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Právo na záruku zaniká v prípade, že:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku alebo tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 2. bolo s tovarom alebo výrobkom nesprávne zaobchádzané spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie a údržbu výrobku, tovaru alebo jeho časti,
 3. bol výrobok alebo tovar používaný na iný účel, ako je všeobecne zaužívané,
 4. Kupujúci neoznámil zjavné vady pri prevzatí,
 5. výrobok alebo tovar bol používaný v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu výrobku alebo tovaru,
 6. bola zanedbaná starostlivosť a údržba o výrobok alebo tovar,
 7. došlo k poškodeniu nadmerným zaťažovaním,
 8. bol výrobok alebo tovar používaný v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Záruka sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie výrobku alebo tovaru (alebo jeho časti) spôsobené nosením a používaním výrobku. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný výrobok alebo tovar je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho avšak nie na dobierku. Výrobok alebo tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu. K výrobku alebo tovaru  je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a čo najpresnejšie uviesť dôvod reklamácie.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného výrobku alebo tovaru). V odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za výrobok alebo tovar. Pri tovare má Kupujúci právo po uplynutí 30 dňovej lehoty na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby táto bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybného výrobku alebo tovaru za bezchybný, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku, tovaru alebo závažnosť chyby,
 2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na vrátenie peňazí,
 3. v prípade, že má výrobok alebo tovar súčasne viac chýb, ktoré bránia v riadnom užívaní, má Kupujúci právo na výmenu výrobku alebo tovaru, alebo na vrátenie peňazí. Také isté právo má Kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného výrobku alebo tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nepoškodenie výrobku alebo tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní) je potrebné skontrolovať pri preberaní výrobku alebo tovaru. Výrobok alebo tovar sa pri preprave môže poškodiť, preto odporúčame Kupujúcim rozbaliť zásielku a prezrieť ju v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Ak sa Kupujúci domnieva, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva (reklamácia bola odmietnutá, nebola vybavená do 30 dní a pod.), môže žiadať o nápravu Predávajúceho. Ak Predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo neodpovie do 30 dní, má právo Kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Tento návrh môže Kupujúci podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.

Návrh môže Kupujúci podať, ak hodnota reklamovaného výrobku alebo tovaru je vyššia ako 33,- €.

Kupujúci podáva návrh písomne alebo elektronicky tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:

 1. SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
 2. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
 3. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,
 4. súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese.

Kupujúci si môže vybrať, či podnet podá napríklad SOI-ke alebo súkromnej firme.

Kupujúci môže na podanie žiadosti využiť aj Online formulár na podanie sťažnosti, ktorý zabezpečuje Európska únia na tejto adrese. Služba na podanie sťažnosti sa nazýva RSO (riešenie sporov online). Sťažnosť môže kupujúci podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Najnovšie články a informácie

September volá do školy ale aj k ihliciam
08.09.2023 Čo je nové
September volá do školy ale aj k ihliciam
V septembri idú deti do školy a pletušky k ihliciam a háčiku. čítať celé
Rovnaké farebné odtiene
15.08.2023 Čo je nové
Rovnaké farebné odtiene
Rovnaké odtiene farieb medzi priadzami DROPS teraz nájdete veľmi jednoducho a rýchlo čítať celé
Nové krásne DROPS farby
01.08.2023 Čo je nové
Nové krásne DROPS farby
S novými farbami v DROPS priadzach sa roztrhlo vrece. čítať celé
KATIA časopisy s 20% zľavou len u nás
25.07.2023 Čo je nové
KATIA časopisy s 20% zľavou len u nás
Len u nás si teraz môžete kúpiť všetky online časopisy s návodmi KATIA so zľavou 20%. čítať celé

             

   

Všetky práva na texty a fotografie zverejnené v eshope sú vyhradené a je zakázané ich používať inej osobe.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk